Privacyverklaring

Om als autonoom gemeentebedrijf een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Wie zijn we

https://gcdekluize.be
GC De Kluize
Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
09 363 83 30

Doeleinden & verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de gemeentelijke taak
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Gemeente Oosterzele geeft alleen je gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven

Zolang aan een van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina. Je zult steeds je identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data & tracking

Wij maken geen gebruik van big data en tracking.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail of per brief naar AGB De Kluize, Sportstraat 3 in 9860 Oosterzele.

Klachten inzake privacy voor Vlaamse lokale overheden kunnen gericht worden aan de VTC:
Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel
tel: +32 (0)2 553 50 47
fax: +32 (0)2 553 55 42
contact@toezichtcommissie.be